นายวชิรวิชญ์ สมุติรัมย์ (ชิต)
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษกคณะสาธารณสุขศาสตร์
และสหเวชศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทย
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream
โดย มูลนิธิเอสซีจี (ทุนสาธารณสุข)

ความสุข…
มีความหมายก็ต่อเมื่อได้…แบ่งปัน

นายวชิรวิชญ์ สมุติรัมย์ (ชิต)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทย

ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร ยากเย็นแค่ไหน
ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะมัน
ยังไงก็ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้เสมอ

นาวสาวเกนจิรา คนองมาตย์ (ใหม่)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคม จ.นครราชสีมา

หนุ่มยอดกตัญญู สู้ชิวิต
เรียนและทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงดูตากับยาย

นายอภิรุณ บุญมี (จั๊ม)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัด เพชรบุรี

คิดแล้วต้องลงมือทำ ลองผิดลองถูก
ต้องฝึกฝนและพยายามอยู่ตลอด

นายพลากร ชูช่วย (ดิม)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
ปวส. 1 อิเล็กทรอนิกส์

ยืดหยุ่นกับความคิด และปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์
เพิ่มทักษะใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ ก็รออยู่

นายชาคริต เงินพันธ์ (ไบรท์)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

หนูน้อยหมูปิ้ง ยอดกตัญญู สู้ชีวิต
เด็กเก่งหัวใจแกร่งที่ไม่เคยย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก

เด็กหญิงเปรมฤดี หลีประเสริฐ (มะนาว)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ. พิษณุโลก

เรารู้สถานการณ์ของเราดี เราจะเรื่อยเปื่อยไม่ได้
รีบค้นหาตัวเองให้เจอและลงมือทำ

นางสาวเบญจมาศ ไขยศรี (ยุ้ย)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

เด็กยอดกตัญญู สอนพิเศษหาเงินรักษาแม่
ดีกรีแชมป์คณิตศาสตร์โลก

นายกายสิทธิ์ อุทัยรังษี (กาย)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัด สงขลา

เมื่อรายได้หลักของครอบครัว…หายไป
เธอจึงต้องลุกขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน

นางสาววิภาพร สุขโฉม (มายมิ้นท์)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ความสำเร็จ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

นายสาริน อิ่มสะอาด (ปุณ)
นักเรียนทุน SHARING THE DREAM โดยมูลนิธิเอสซีจี
คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

ทำดี ให้ผีเห็น

นายพนัชกร เขื่อนแก้ว (โอม)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาอาหารและโภชนาการ

ขอแค่ใจสู้ ซะอย่าง
ต่อให้มีอุปสรรคมาขวาง
มันก็หาทางออกได้อยู่ดี

นายชญาวัตต์ กรรรณเกิดผล (บลู)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ช่างยนต์