กิจกรรมเด่น

 

เรียนเกง ประพฤติดี

นาวสาวณัฐนิชา ตะใบ (แปง)

นักเรียนทุน SCG SHARING THE DREAM โดย มูลนิธิเอสซีจี

โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัด เพชรบูรณ

 

นองแปง เด็กสาวที่เติบโตมาจากครอบครัวที่แสนอบอุนมีสมาชิกดวยกัน 6 คน คือ
ปู ยา พอ แม นอง และนองแปง พอและแมทำงานเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พอเปนผูเบิกจายยา สวนแมเปนผูชวยพยาบาล ปูและยาปวยมีโรคประจำตัว ปูเปน
โรคประสาทและโรคลมชักเนื่องจากเคยไดรับอุบัติเหตุตกรถทำใหสมองราว ทุกวันนี้มี
อาการหูแววไดยินเสียงคนพูดวา ถาเปนหนักจะมีอาการตัวเกร็งและลมชัก สวนยาปวย
เปนโรคความดันและเบาหวานมีอาการความดันขึ้นสูงจะหนามืด วิงเวียนศีรษะ พวกเขา
พักอาศัยอยูในบานไมสองชั้น สรางดวยสังกะสีและไม เวลาฝนตกก็จะมีน้ำหยดลงมา
เพราะหลังคารั่ว รายไดหลักของครอบครัวมาจากการทำงานของพอและแม
ปจจุบันนองแปงอายุ 17 ป กำลังศึกษาที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ผลการเรียนเทอมที่ผานมาไดเกรดเฉลี่ยถึง 3.94 นอกจากผลการเรียนดีแลวยัง
เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งลงประกวดการเขียนเรียนความและเปนสภานักเรียน
อีกดวย และในชวงปดเทอมยังรับจางหักขาวโพด หารายไดพิเศษเพื่อแบงเบาภาระของ
ครอบครัว ในสวนของงานบานก็ชวยแบงเบาภาระของแมและยา โดยรับหนาที่ตากผา
รีดผา ลางจาน ทำกับขาว และจัดยาใหปูละยา พาปูและยาไปหาหมอ
ไปสงนองที่โรงเรียน
เสร็จแลวจึงทบทวนบทเรียน ทำการบานของตัวเอง นองแปงมีความใฝฝนวาโตขึ้นอยากเปนเปนแพทยทหาร เพราะเปนอาชีพที่มีความมั่นคง
ไดชวยเหลือผูคนที่ยากไรและดอยโอกาส และจะไดนำความรูมาชวยรักษาคุณปูและ
คุณยา มันอาจจะเหนื่อยมากสำหรับการเดินทางไปใหถึงฝงฝน แตสำหรับแปง ความ
ลำบากถือเปนแรงผลักดันทำใหเรากระตือรือรนที่จะอยูรอดและมีความอดทน อดกลั้น
กับการแกปญหา ทำใหมีแรงฮึดสูเพื่อครอบครัวและไขวควาความสำเร็จ
“มีคนเคยสอนหนูไววา ทอได แตหามถอย เมื่อเรายิ่งเติบโตขึ้นก็จะยิ่งพบเจอ ปญหา
มากขึ้น แตทุกครั้งที่เจอปญหาและอุปสรรคตางๆ ขอใหคิดไวเสมอวาปญหาก็คือบท
เรียนและประสบการณที่เราตองเรียนรูและกาวผานไปได”