ถึงแม้ว่าชีวิตจะเจอปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเหมือนพายุร้าย
มันอาจจะทำให้เราท้อ แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ สักวันหนึ่ง
ก็จะประสบความสำเร็จเหมือนฟ้าหลังฝนที่ย่อมงดงามเสมอ

นายนรามินทร์ พุ่มพวง (เจ้านาย)
มัคคุเทศก์น้อย ผู้มีความฝันอยากเป็นนักประวัติศาสตร์
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

           น้องเจ้านายถึงจะเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่จะแยกทางกัน แต่ในปัจุบันนี้
เขาเติบโตอย่างมีความสุขในครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์ อันประกอบไปด้วย
ยาย แม่ พ่อเลี้ยง และตัวเขา เป็นครอบครัวฐานะปานกลางที่รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากแม่ ที่เป็นพนักงานราชการ และพ่อเลี้ยงที่เป็นครูพละ ปัจจุบันเจ้านายอายุ 17 ปี และกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้องเจ้านายเป็นเด็กที่มีผลการเรียนที่ดีมาโดยตลอด โดยเทอม
ที่ผ่านมาได้เกรดเฉลี่ย 4.00 นอกจากเรียนดีแล้วยังร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยการเป็นสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์จิตอาสา และยังเป็นมัคคุเทศก์นำบรรยายเที่ยวชมโบราณสถานตั้งแต่สมัยเรียน ม.2 และทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้น้องเจ้านาย
มีรายได้พิเศษจากการเป็นมัคคุเทศก์ของโรงเรียนในการนำชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วยความเป็นคนทุ่มเทตั้งใจบรรยาย และ
องค์ความรู้ที่เกินตัวจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวทำให้เขาได้รับสินน้ำใจ
เป็นทิปจากลูกทัวร์ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเมตตามอบให้ ประมาณ ครั้งละ 500-1,000 บาท เคยมีได้มากสุดถึง 2,000 บาท เขาก็เคยได้มาแล้ว โดยเงินที่ได้มาเจ้านายจะฝากไว้
ที่คุณแม่เพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของครอบครัว และค่าใช้จ่าย
ในการเล่าเรียนของเขา

 

           ที่การเรียนดี กิจกรรมเด่น เพราะน้องเจ้านายมีการจัดตารางชีวิตที่ดี โดยแบ่งอย่างชัดเจนในช่วงที่ไม่มีงานมัคคุเทศก์เขาก็จะใช้เวลาว่างในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อทำงานบ้าน เช่น ช่วยทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น และงานส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำการบ้าน ทบทวนบทเรียน และเขียนบทความประวัติศาสตร์ส่งสำนักพิมพ์
หวังว่าสักวันคงมีโอกาสได้ตีพิมพ์ และยังหาเวลาว่างออกไปเที่ยวตามโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ กับครอบครัว และกลุ่มเพื่อนเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพราะการได้ทำในสิ่งที่รักก็ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

 

           โดยในอนาคตน้องเจ้านายมีแผนชีวิตว่าอยากเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยการเรียนต่อด้านโบราณคดี และเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะเขาอยากจะนำความรู้ที่มีมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดความงอกงามแก่วงวิชาการประวัติศาสตร์ไทย หรือเป็นนักภาษาโบราณของหอสมุดแห่งชาติ เนื่องจากเขาอยากศึกษาจารึกโบราณ และเอกสารโบราณ ซึ่งเกิดจากความชอบส่วนตัว จุดเริ่มต้นเกิดจากเขาอยากรู้ว่าคนโบราณเขาเล่าเรื่องอะไร และพยายามจะนำเสนอเรื่องราว หรือแนวคิดอะไรบ้าง โดยนำความรู้จากการอ่านจารึก เละเอกสารโบราณมาเผยแพร่ให้
กับคนที่สนใจ รวมถึงจะได้เป็นการเสริมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของบ้านเราให้มีหลากหลายและทันสมัยตามหลักฐานใหม่ๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังมีความสนใจ
ในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย เเละศิลปะตะวันออกอาทิ จีน อินเดีย และลังกา
นอกจากความสนใจในด้านประวัติศาสตร์ เเละประวัติศาสตร์ศิลปะเเล้ว เขายังมี
ความสนใจพิเศษคือ พุทธศาสนานิกายมหายาน เเละพุทธศิลป์ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับพุทธศาสนานิกายมหายาน รวมถึงยังได้มีการฝึกฝนและพยายามเเปล
พระสูตรมหายานภาคภาษาจีน เพื่อนำเนื้อหาที่ปรากฎในพุทธคัมภีร์มาศึกษางานศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งปรากฎในศิลปะเขมร และศิลปะตะวันออกอาทิ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น

 

           ถึงชีวิตจะมีความสุข แต่ชีวิตน้องเจ้านายก็มีอุปสรรคและความทุกข์ปนอยู่บ้าง แต่เขาก็ยังยิ้มสู้และตั้งรับอย่างมีสติ เพราะเขาคิดเสมอว่าวันนี้หากเราเจอปัญหา
แต่สักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไป เพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ ถอดใจกับมัน และลุกขึ้นสู้ ปัญหาทั้งหลายก็จะผ่านไปและเราก็จะถึงความสำเร็จตามที่เราปรารถนา จึงอยากจะฝากกำลังใจถึงทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ว่า “ถึงแม้ว่าชีวิตจะเจอปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเหมือนพายุร้าย มันอาจจะทำให้เราท้อ เหนื่อย หรือลำบาก แต่ถ้าเรา ไม่คิดที่จะยอมแพ้ สักวันหนึ่งความสำเร็จก็จะมาหาเราเหมือนฟ้าหลังฝนที่ย่อมงดงามเสมอ เป็นกำลังใจให้ครับ”

           น้องเจ้านายถึงจะเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่จะแยกทางกัน แต่ในปัจุบันนี้เขาเติบโตอย่างมีความสุขในครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์ อันประกอบไปด้วย ยาย แม่ พ่อเลี้ยง และตัวเขา เป็นครอบครัวฐานะปานกลางที่รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากแม่ ที่เป็นพนักงานราชการ และพ่อเลี้ยงที่เป็นครูพละ ปัจจุบันเจ้านายอายุ 17 ปี และกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้องเจ้านายเป็นเด็กที่มีผลการเรียนที่ดีมาโดยตลอด โดยเทอมที่ผ่านมาได้เกรดเฉลี่ย 4.00 นอกจากเรียนดีแล้วยังร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยการเป็นสมาชิกชมรมมัคคุเทศก์จิตอาสา และยังเป็นมัคคุเทศก์นำบรรยายเที่ยวชมโบราณสถานตั้งแต่สมัยเรียน ม.2 และทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้น้องเจ้านายมีรายได้พิเศษจากการเป็นมัคคุเทศก์ของโรงเรียนในการนำชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วยความเป็นคนทุ่มเทตั้งใจบรรยาย และองค์ความรู้ที่เกินตัวจึงเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักท่องเที่ยวทำให้เขาได้รับสินน้ำใจเป็นทิปจากลูกทัวร์ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีเมตตามอบให้ ประมาณ ครั้งละ 500-1,000 บาท เคยมีได้มากสุดถึง 2,000 บาท เขาก็เคยได้มาแล้ว โดยเงินที่ได้มาเจ้านายจะฝากไว้ที่คุณแม่เพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของครอบครัว และค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนของเขา

           ที่การเรียนดี กิจกรรมเด่น เพราะน้องเจ้านายมีการจัดตารางชีวิตที่ดี โดยแบ่งอย่างชัดเจนในช่วงที่ไม่มีงานมัคคุเทศก์เขาก็จะใช้เวลาว่างในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์เพื่อทำงานบ้าน เช่น ช่วยทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น และงานส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการทำการบ้าน ทบทวนบทเรียน และเขียนบทความประวัติศาสตร์ส่งสำนักพิมพ์ หวังว่าสักวันคงมีโอกาสได้ตีพิมพ์ และยังหาเวลาว่างออกไปเที่ยวตามโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ กับครอบครัว และกลุ่มเพื่อนเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพราะการได้ทำในสิ่งที่รักก็ทำให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

           โดยในอนาคตน้องเจ้านายมีแผนชีวิตว่าอยากเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยการเรียนต่อด้านโบราณคดี และเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะเขาอยากจะนำความรู้ที่มีมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้เกิดความงอกงามแก่วงวิชาการประวัติศาสตร์ไทย หรือเป็นนักภาษาโบราณของหอสมุดแห่งชาติ เนื่องจากเขาอยากศึกษาจารึกโบราณ และเอกสารโบราณ ซึ่งเกิดจากความชอบส่วนตัว จุดเริ่มต้นเกิดจากเขาอยากรู้ว่าคนโบราณเขาเล่าเรื่องอะไร และพยายามจะนำเสนอเรื่องราว หรือแนวคิดอะไรบ้าง โดยนำความรู้จากการอ่านจารึก เละเอกสารโบราณมาเผยแพร่ให้กับคนที่สนใจ รวมถึงจะได้เป็นการเสริมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของบ้านเราให้มีหลากหลายและทันสมัยตามหลักฐานใหม่ๆมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เขายังมีความสนใจในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย เเละศิลปะตะวันออกอาทิ จีน อินเดีย และลังกา นอกจากความสนใจในด้านประวัติศาสตร์ เเละประวัติศาสตร์ศิลปะเเล้ว เขายังมีความสนใจพิเศษคือ พุทธศาสนานิกายมหายาน เเละพุทธศิลป์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิกายมหายาน รวมถึงยังได้มีการฝึกฝนและพยายามเเปลพระสูตรมหายานภาคภาษาจีน เพื่อนำเนื้อหาที่ปรากฎในพุทธคัมภีร์มาศึกษางานศิลปกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งปรากฎในศิลปะเขมร และศิลปะตะวันออกอาทิ อินเดีย จีน และญี่ปุ่น

           ถึงชีวิตจะมีความสุข แต่ชีวิตน้องเจ้านายก็มีอุปสรรคและความทุกข์ปนอยู่บ้าง แต่เขาก็ยังยิ้มสู้และตั้งรับอย่างมีสติ เพราะเขาคิดเสมอว่าวันนี้หากเราเจอปัญหา แต่สักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไป เพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ ถอดใจกับมัน และลุกขึ้นสู้ ปัญหาทั้งหลายก็จะผ่านไปและเราก็จะถึงความสำเร็จตามที่เราปรารถนา จึงอยากจะฝากกำลังใจถึงทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ว่า “ถึงแม้ว่าชีวิตจะเจอปัญหาที่ถาโถมเข้ามาเหมือนพายุร้าย มันอาจจะทำให้เราท้อ เหนื่อย หรือลำบาก แต่ถ้าเรา ไม่คิดที่จะยอมแพ้ สักวันหนึ่งความสำเร็จก็จะมาหาเราเหมือนฟ้าหลังฝนที่ย่อมงดงามเสมอ เป็นกำลังใจให้ครับ”

 ขอบคุณภาพจาก : เก่งจริงชิงค่าเทอม | ONE31