เติมฝัน ปันสุข

นายณัฐพงศ์ เมืองมาน้อย (ฟิวส์)

“อดีตนักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี”

“อดีตนักเรียนทุน
SCG Sharing The Dream
โดย มูลนิธิเอสซีจี”

“ตอนที่เห็นย่าป่วยช่วยเหลือตัวเองลำบาก ผมคิดว่าอยากเรียนอะไรที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย
ผมจึงเลือกเรียนสาขากิจกรรมบำบัด จบแล้วเป็นนักกิจกรรมบำบัดตามโรงพยาบาล
เป็นอาชีพที่รายได้ดี มั่นคง ถือเป็นการเลือกเรียนรู้
เพื่ออยู่รอด เพราะเป็นอาชีพใหม่และเป็นที่ต้องการในอนาคต”

นายณัฐพงศ์ เมืองมาน้อย (ฟิวส์)

นักกิจกรรมบำบัด          

ปัจจุบันอาชีพที่ไม่ได้ใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืองานที่มีกิจวัตรซ้ำ ๆ กำลังจะถูกกลืนกิน และแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์

(AI : Artificial Intelligence) ซึ่งเราจะเห็นได้จากหลายอาชีพที่ถูกหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงาน เช่น คนงานในโรงงานที่ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง
กว่า พนักงานธนาคารที่ถูกแทนที่ด้วยระบบ Mobile Banking เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้นี้ หุ่นยนต์จะเข้ามาครอบครองอาชีพในตลาดแรงงาน ทำให้มนุษย์ส่วน
หนึ่งอาจต้องตกงาน อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง หรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานนั้น ๆ แทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืองานที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก อย่าง ‘นักกิจกรรมบำบัด’ เป็นหนึ่งในอาชีพที่หุ่นยนต์ทำแทนไม่ได้ เพราะเป็นอาชีพที่
ต้องอาศัยทักษะเฉพาะ เพื่อดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ฟิวส์-ณัฐพงศ์ เมืองมาน้อย หนุ่มเหนือจากจังหวัดแพร่ นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เลือกเรียนสาขากิจกรรมบำบัด เพราะฟิวส์เลือกที่จะเป็นผู้ให้ อยากช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ให้มีความสามารถพอที่จะช่วยเหลือตัวเอง และ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด

นายณัฐพงศ์ เมืองมาน้อย (ฟิวส์)

แม่ค้าออนไลน์ สร้างอาชีพจากสิ่งที่ชอบ

          ปัจจุบันอาชีพที่ไม่ได้ใช้ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืองานที่มีกิจวัตรซ้ำ ๆ กำลังจะถูกกลืนกิน และแทนที่ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์(AI : Artificial Intelligence) ซึ่งเราจะเห็นได้จากหลายอาชีพที่ถูกหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงาน เช่น คนงานในโรงงานที่ถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงกว่า พนักงานธนาคารที่ถูกแทนที่ด้วยระบบ Mobile Banking เป็นต้น และในอนาคตอันใกล้นี้ หุ่นยนต์จะเข้ามาครอบครองอาชีพในตลาดแรงงาน ทำให้มนุษย์ส่วนหนึ่งอาจต้องตกงาน อย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ยังมีข้อจำกัดบางอย่าง หรือไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะทำงานนั้น ๆ แทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรืองานที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก อย่าง ‘นักกิจกรรมบำบัด’ เป็นหนึ่งในอาชีพที่หุ่นยนต์ทำแทนไม่ได้ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะ เพื่อดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ฟิวส์-ณัฐพงศ์ เมืองมาน้อย หนุ่มเหนือจากจังหวัดแพร่ นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เลือกเรียนสาขากิจกรรมบำบัด เพราะฟิวส์เลือกที่จะเป็นผู้ให้ อยากช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ให้มีความสามารถพอที่จะช่วยเหลือตัวเอง และดำเนินชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด

จากแรงบันดาลใจที่ต้องการดูแลคนในครอบครัว
สู่การเลือกเรียนสายอาชีพที่ตลาดต้องการ

          ช่วงที่ฟิวส์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ย่าของฟิวส์ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ขณะนั้นย่าอายุมากแล้ว ฟิวส์
ต้องเห็นภาพที่คุณย่าทรมานจากการรักษาด้วยการฉายรังสี และเป็นผู้ป่วยติดเตียง และด้วยความที่ฟิวส์เป็น
คนที่มีจิตใจอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือดูแลผู้อื่นมาตั้งแต่เด็ก ภาพความเจ็บป่วยของย่าจึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ
จุดไฟฝันที่ทำให้ฟิวส์อยากเข้าเรียนสาขาวิชาที่สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีลักษณะแบบเดียวกับ
คุณย่า ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมแบบคนปกติทั่วไป

          ฟิวส์ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ จนมาพบกับสาขา ‘กิจกรรมบำบัด’ เป็นสาขาที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
ในการบำบัดและช่วยฟื้นฟูส่งเสริมศักยภาพในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยจิตเวช
ที่มีความยากลำบากในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดการดำเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการใช้กิจกรรมมาบำบัดเป็นความรู้ที่ฟิวส์ต้องการจะนำมาใช้กับคนในครอบครัว
และผู้ป่วย ฟิวส์จึงเลือกที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด เพื่อ
เป็นนักกิจกรรมบำบัด จนตอนนี้ฟิวส์ได้ทำอาชีพตามที่ฝันได้สำเร็จ เป็นนักกิจกรรมบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มีจุดเริ่มต้นจากการดูแลเอาใจใส่ของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อคนในครอบครัว ได้สร้างแรงกระเพื่อม
ที่ขยายวงกว้าง ด้วยการเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและได้ทำอาชีพที่รัก และยังสามารถส่งต่อความรักสู่ผู้อื่น
ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้

จากแรงบันดาลใจที่ต้องการดูแลคนในครอบครัว
สู่การเลือกเรียนสายอาชีพที่ตลาดต้องการ

          ช่วงที่ฟิวส์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ย่าของฟิวส์ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม ขณะนั้นย่าอายุมากแล้ว ฟิวส์ต้องเห็นภาพที่คุณย่าทรมานจากการรักษาด้วยการฉายรังสี และเป็นผู้ป่วยติดเตียง และด้วยความที่ฟิวส์เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ชอบช่วยเหลือดูแลผู้อื่นมาตั้งแต่เด็ก ภาพความเจ็บป่วยของย่าจึงเป็นเหมือนแรงบันดาลใจจุดไฟฝันที่ทำให้ฟิวส์อยากเข้าเรียนสาขาวิชาที่สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีลักษณะแบบเดียวกับคุณย่า ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในสังคมแบบคนปกติทั่วไป

          ฟิวส์ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ จนมาพบกับสาขา ‘กิจกรรมบำบัด’ เป็นสาขาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยในการบำบัดและช่วยฟื้นฟูส่งเสริมศักยภาพในทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยจิตเวชที่มีความยากลำบากในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ซึ่งการใช้กิจกรรมมาบำบัดเป็นความรู้ที่ฟิวส์ต้องการจะนำมาใช้กับคนในครอบครัวและผู้ป่วย ฟิวส์จึงเลือกที่จะสอบเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด เพื่อเป็นนักกิจกรรมบำบัด จนตอนนี้ฟิวส์ได้ทำอาชีพตามที่ฝันได้สำเร็จ เป็นนักกิจกรรมบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มีจุดเริ่มต้นจากการดูแลเอาใจใส่ของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อคนในครอบครัว ได้สร้างแรงกระเพื่อมที่ขยายวงกว้าง ด้วยการเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบและได้ทำอาชีพที่รัก และยังสามารถส่งต่อความรักสู่ผู้อื่นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้

          “ตอนที่เห็นย่าป่วยช่วยเหลือตัวเองลำบาก ผมคิดว่าอยากเรียนอะไรที่ช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่มีลักษณะแบบย่า ผมจึงเลือกเรียนสาขากิจกรรมบำบัด สาขานี้เปิดในประเทศไทยมากว่า
40 ปี แล้วครับ นักกิจกรรมบำบัด คือการนำกิจกรรมมารักษาฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ และอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องเป็นภาระใคร ซึ่งเราต้องมีปฎิสัมพันธ์
กับผู้ป่วย แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ความห่วงใย ความใส่ใจ อย่างการฝึกให้ผู้ป่วยกลืน
อาหารเอง เป็นสาขาที่น่าเรียนสำหรับคนที่ชอบการดูแลผู้อื่น การเรียนสาขากิจกรรมบำบัด
เรียนกัน 4 ปี ในช่วง ปี 1-2 เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเป็นหลักเรียนครอบคลุมวิชาด้านแพทย์เบื้องต้น
ด้วยเช่นนิวโร(Neurology)เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและโรคในเด็กรวมถึงเรียนวิชาจิตเวช
พอขึ้นปี 3-4 จะเป็นการเรียนภาคปฏิบัติแล้วได้ออกไปฝึกงานนอกสถานที่ตามโรงพยาบาล
จบมาก็สามารถทำงานให้คำแนะนำและการบำบัดรักษาบุคคลที่มีปัญหาทางกาย ทางจิตใจ
และอารมณ์ในโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
และผู้สูงอายุ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิตเวช สถาบันกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
เป็นต้น เพียงแต่คนเรียนน้อยจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ แต่ความจริงแล้วนักกิจกรรมบำบัด
เป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควรเลยครับ เป็นอาชีพที่รายได้ดี มั่นคง เพราะเทคโนโลยี
หรือหุ่นยนต์ยังไม่สามารถเลียนแบบหรือทำได้ ถ้าเลือกเรียนสาขานี้แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ถือเป็นการเลือกเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในอนาคต

          “ตอนที่เห็นย่าป่วยช่วยเหลือตัวเองลำบาก ผมคิดว่าอยากเรียนอะไรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีลักษณะแบบย่า ผมจึงเลือกเรียนสาขากิจกรรมบำบัด สาขานี้เปิดในประเทศไทยมากว่า 40 ปี แล้วครับ นักกิจกรรมบำบัด คือการนำกิจกรรมมารักษาฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ และอยู่ในสังคมได้โดยไม่ต้องเป็นภาระใคร ซึ่งเราต้องมีปฎิสัมพันธ์กับผู้ป่วย แสดงให้เห็นถึงความจริงใจ ความห่วงใย ความใส่ใจ อย่างการฝึกให้ผู้ป่วยกลืนอาหารเอง เป็นสาขาที่น่าเรียนสำหรับคนที่ชอบการดูแลผู้อื่น การเรียนสาขากิจกรรมบำบัดเรียนกัน 4 ปี ในช่วง ปี 1-2 เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเป็นหลักเรียนครอบคลุมวิชาด้านแพทย์เบื้องต้นด้วยเช่นนิวโร(Neurology)เรียนเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและโรคในเด็ก รวมถึงเรียนวิชาจิตเวช พอขึ้นปี 3-4 จะเป็นการเรียนภาคปฏิบัติแล้วได้ออกไปฝึกงานนอกสถานที่ตามโรงพยาบาล จบมาก็สามารถทำงานให้คำแนะนำและการบำบัดรักษาบุคคลที่มีปัญหาทางกาย ทางจิตใจและอารมณ์ในโรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้สูงอายุ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทางจิตเวช สถาบันกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เป็นต้น เพียงแต่คนเรียนน้อยจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่ แต่ความจริงแล้วนักกิจกรรมบำบัดเป็นที่ต้องการของตลาดพอสมควรเลยครับ เป็นอาชีพที่รายได้ดี มั่นคง เพราะเทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์ยังไม่สามารถเลียนแบบหรือทำได้ ถ้าเลือกเรียนสาขานี้แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ถือเป็นการเลือกเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในอนาคต

เพราะได้รับโอกาสในวันนั้น จึงมีโอกาสได้ดูแลครอบครัวในวันนี้

          แม่ คือคนที่ทำให้ฟิวส์มีแรงใจในการดำเนินชีวิต แม่เป็นเสาหลักของครอบครัว ทำงานหาเงินให้ฟิวส์
และน้องชายได้รับการศึกษาที่ดี ฟิวส์เห็นแม่ทำงานหนักมาตลอด จนกระทั่งฟิวส์ได้รับโอกาสจากมูลนิธิเอสซีจี
มอบทุนการศึกษาทุนนี้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้มาก แม่เปรียบเสมือนผู้มอบชีวิต และทุนจากมูลนิธิฯ
ได้มอบโอกาสให้ฟิวส์ได้เรียนจนจบ และมีอาชีพการงานที่ดี รายได้ที่มั่นคง ตอนนี้ก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้ว ฟิวส์วางแผนอนาคตเอาไว้ว่าจะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาเดิม เพราะรักในวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัด

          “แม่ทำงานหาเงินเลี้ยงผมกับน้องคนเดียวมาตลอด พอผมได้รับทุนของมูลนิธิฯ ก็รู้สึกดีใจ เพราะทุนนี้ช่วย
แบ่งเบาภาระของแม่ได้เยอะ แม่ก็เหนื่อยน้อยลงด้วยครับ โชคดีที่ผมเลือกเรียนสาขานี้พอจบมาก็มีงานทำเลย
มีรายได้ที่ดีและมั่นคง ตอนนี้ผมตั้งใจทำงานหาเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในอนาคตก็คิดว่าจะเปิดคลินิกของตัวเองครับเพราะอาชีพนี้สามารถเติบโตเป็นเจ้าของคลินิกดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองได้ ถือเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้า น้องๆ คนไหนที่สนใจ กำลังมองหาสาขาเรียน มองหางานที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด ถ้าใจรักในการดูแลผู้อื่น พี่ขอแนะนำอาชีพนักกิจกรรมบำบัดเลย เพื่อนที่จบมามีงานทำกันทุกคน
ระหว่างเรียนอาจจะเหนื่อย จะท้อบ้าง แต่ถ้าได้ทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีแต่ความสุขไม่มีวันเบื่อแน่นอน”

เพราะได้รับโอกาสในวันนั้น จึงมีโอกาสได้ดูแลครอบครัวในวันนี้

          แม่ คือคนที่ทำให้ฟิวส์มีแรงใจในการดำเนินชีวิต แม่เป็นเสาหลักของครอบครัว ทำงานหาเงินให้ฟิวส์และน้องชายได้รับการศึกษาที่ดี ฟิวส์เห็นแม่ทำงานหนักมาตลอด จนกระทั่งฟิวส์ได้รับโอกาสจากมูลนิธิเอสซีจีมอบทุนการศึกษาทุนนี้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้มาก แม่เปรียบเสมือนผู้มอบชีวิต และทุนจากมูลนิธิฯได้มอบโอกาสให้ฟิวส์ได้เรียนจนจบ และมีอาชีพการงานที่ดี รายได้ที่มั่นคง ตอนนี้ก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้ว ฟิวส์วางแผนอนาคตเอาไว้ว่าจะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาเดิม เพราะรักในวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัด

          “แม่ทำงานหาเงินเลี้ยงผมกับน้องคนเดียวมาตลอด พอผมได้รับทุนของมูลนิธิฯ ก็รู้สึกดีใจ เพราะทุนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ได้เยอะ แม่ก็เหนื่อยน้อยลงด้วยครับ โชคดีที่ผมเลือกเรียนสาขานี้พอจบมาก็มีงานทำเลยมีรายได้ที่ดีและมั่นคง ตอนนี้ผมตั้งใทำงานหาเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตก็คิดว่าจะเปิดคลินิกของตัวเองครับเพราะอาชีพนี้สามารถเติบโตเป็นเจ้าของคลินิกดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองได้ ถือเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้า น้องๆ คนไหนที่สนใจ กำลังมองหาสาขาเรียน มองหางานที่เป็นที่ต้องการของตลาด ถ้าใจรักในการดูแลผู้อื่น พี่ขอแนะนำอาชีพนักกิจกรรมบำบัดเลย เพื่อนที่จบมามีงานทำกันทุกคนระหว่างเรียนอาจจะเหนื่อย จะท้อบ้าง แต่ถ้าได้ทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีแต่ความสุขไม่มีวันเบื่อแน่นอน”