ผมเชื่อว่าทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิต
ไม่ว่าช่วงเวลาใดก็ตาม

ระหว่างทางนั้นย่อมมีสิ่งที่ทำให้เรา
ได้เรียนรู้อยู่เสมอ

นายศรราม เบียงเล่ (ศร)
หนุ่มอาข่า เลือดนักสู้ เปี่ยมล้นจิตวิญญาณการเป็นครู
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ้าชีวิตต้องเผชิญกับปัญหาก็ขอให้ลุกขึ้นสู้
แม้ว่าสุดท้ายผลลัพธ์มันคือความล้มเหลว
แต่นั่นถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะมันคือประสบการณ์ของชีวิต

นายชานน มงคลทวีพันธ์ (นน)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.นนทบุรี

ขอแค่มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่
แม้ไม่ได้เรียนในสิ่งที่ฝันแต่ไม่ว่าจะเรียนอะไร
ทำอาชีพแบบไหน ก็ทำให้มีความสุขได้

นาวสาววริยา จันทร์ศร (ตาล)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
ปวช.3 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

ขอให้คิดไว้เสมอว่าปัญหาก็คือ
บทเรียนและประสบการณ์
ที่เราต้องเรียนรู้และก้าวผ่านไปได้

นาวสาวณัฐนิชา ตะใบ (แป้ง)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัด เพชรบูรณ์

ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ
ถ้าเราผ่านทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้
จะมีเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นแน่นอนขอแค่
แก้ปัญหาให้ถูกจุด หาทางออกให้ถูกทาง

นายโยธิน บุญยงค์ (โย)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี

ผมทำทุกอย่างได้ด้วยสองมือของผม
แค่รู้จักการแบ่งเวลา รู้จักใช้ทุกนาทีให้มีค่า
มันก็สร้างความสุขง่ายๆ ให้แก่ผมแล้วครับ

นายเสรี เที่ยงธรรม (เสรี)
นักเรียนทุน SCG SHARING THE DREAM โดย มูลนิธิเอสซีจี
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรทันตสาธารณสุข
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ถึงแม้ว่ามันจะยาก ถึงแม้ว่ามันจะลำบาก
แต่ถ้าเราคิดสู้ เราไม่คิดยอมแพ้
ความสำเร็จจะไม่มีวันทรยศความพยายาม
สักวันหนึ่งของชีวิตของเราจะต้องดีขึ้นแน่นอน

นาวสาวจุไรรัตน์ แซ่เอี้ย (น้ำฝน)
นักเรียนทุน SCG SHARING THE DREAM โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เด็กสาวสู้ชีวิต ทำงานเป็นเด็กเสริฟ์
แบ่งเบาภาระครอบครัว
ต้นแบบเด็กเรียนดี กิจกรรมเด่น

นางสาวนัทชา ยลสุภาพ (บัว)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนศรีประจัน “เมธีประมุข” จังหวัด สุพรรณบุรี

ภูมิใจนะครับ การได้รักษาคนไข้ 1 คน
ถึงแม้จะเป็นเพียงผู้ช่วย
แต่เราสามารถทำให้คนคนนั้น
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

นายตฤณ วัชรโสภาศิริกุล (ตฤณ)
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ความสุข…
มีความหมายก็ต่อเมื่อได้…แบ่งปัน

นายวชิรวิชญ์ สมุติรัมย์ (ชิต)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทย

ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไร ยากเย็นแค่ไหน
ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาชนะมัน
ยังไงก็ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้เสมอ

นาวสาวเกนจิรา คนองมาตย์ (ใหม่)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคม จ.นครราชสีมา

หนุ่มยอดกตัญญู สู้ชิวิต
เรียนและทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงดูตากับยาย

นายอภิรุณ บุญมี (จั๊ม)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัด เพชรบุรี

คิดแล้วต้องลงมือทำ ลองผิดลองถูก
ต้องฝึกฝนและพยายามอยู่ตลอด

นายพลากร ชูช่วย (ดิม)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
ปวส. 1 อิเล็กทรอนิกส์

ยืดหยุ่นกับความคิด และปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์
เพิ่มทักษะใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆ ก็รออยู่

นายชาคริต เงินพันธ์ (ไบรท์)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

หนูน้อยหมูปิ้ง ยอดกตัญญู สู้ชีวิต
เด็กเก่งหัวใจแกร่งที่ไม่เคยย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก

เด็กหญิงเปรมฤดี หลีประเสริฐ (มะนาว)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ. พิษณุโลก

เรารู้สถานการณ์ของเราดี เราจะเรื่อยเปื่อยไม่ได้
รีบค้นหาตัวเองให้เจอและลงมือทำ

นางสาวเบญจมาศ ไขยศรี (ยุ้ย)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)

เด็กยอดกตัญญู สอนพิเศษหาเงินรักษาแม่
ดีกรีแชมป์คณิตศาสตร์โลก

นายกายสิทธิ์ อุทัยรังษี (กาย)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัด สงขลา

เมื่อรายได้หลักของครอบครัว…หายไป
เธอจึงต้องลุกขึ้นมาทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้าน

นางสาววิภาพร สุขโฉม (มายมิ้นท์)
นักเรียนทุน SCG Sharing The Dream โดย มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

ความสำเร็จ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

นายสาริน อิ่มสะอาด (ปุณ)
นักเรียนทุน SHARING THE DREAM โดยมูลนิธิเอสซีจี
คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

ทำดี ให้ผีเห็น

นายพนัชกร เขื่อนแก้ว (โอม)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สาขาอาหารและโภชนาการ

ขอแค่ใจสู้ ซะอย่าง
ต่อให้มีอุปสรรคมาขวาง
มันก็หาทางออกได้อยู่ดี

นายชญาวัตต์ กรรรณเกิดผล (บลู)
นักเรียนทุน Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ช่างยนต์